F AV N ARKITEKTUR & BYGGERÅDGIVNING

Privat kunde

Vi hjælper dig hvis du gerne vil bygge nyt, hvis din bolig kræver et løft, en tilbygning eller skal bygges om. Vi rådgiver dig gerne gennem hele processen og sørger for, at du får det bedste resultat tilpasset netop dig og dine behov.

Er du ved at købe hus, kan vi hjælpe med at få overblik over husets egentlige tilstand og over hvilken økonomi der ligger i den fremtidige vedligeholdelse. Hvis huset måske skal ændres lidt, før det passer til jer, hjælper vi gerne med at se hvilke muligheder, I har for udvidelser og ændringer.

Vi er medlem af Danske Boligarkitekter, og vores ydelser følger deres aftalegrundlag, så du er sikret en fornuftig og professionel rådgivning.

Vores rådgivning er typisk inddelt i disse faser:

  • skitseforslag
  • dispositionsforslag
  • myndighedsprojekt
  • hovedprojekt (beskrivende tilbudsliste)
  • tilsyn, projektopfølgning og byggeledelse mens byggeriet pågår.

Man kan sige om faseopdelingen, at vi gradvist får konkretiseret og detaljeret projektet. I starten arbejder vi med de store linjer og de programmæssige punkter (plangrundlag, rumprogram, drømme, stil og lignende punkter, som indkredser projektets forudsætninger og råderum), hvorefter vi gradvist bliver mere konkrete, får tegnet de rigtige løsninger frem og får styr på tid og økonomi.

I har altid mulighed for at afbryde samarbejdet i forbindelse med faseskift. I så fald skal vi blot orienteres inden næste fase påbegyndes.

SKITSE – INDLEDENDE WORKSHOP (ombygninger)

Vi oplever at mange kunder er glade for, at få os ud til en workshop.

Her kommer vi forbi jeres hus, hvor vi mødes med jer. Vi har afsat hele dagen til at gennemgå huset og jeres ønsker til ændringer. Nogen gange får vi i løbet af sådan en workshop tegnet en planløsning op, andre gange gør vi det færdigt på tegnestuen.

Vi er glade for at starte vores sager med en workshop. Det gør at vi kommer godt fra start, og at vi får en god fornemmelse for jer som bygherrer og kunder.

Hvis I selv ønsker at stå for udførelsen af jeres ombygning eller hvis I kender en håndværker, I gerne vil have til at lave ombygningen for jer, hvis I ikke skal have en byggetilladelse til projektet eller hvis I af andre årsager ikke har brug for yderligere rådgivning, kan en workshop være god til løsning.

Det kan også være, at I synes det er dyrt med arkitektrådgivning gennem hele forløbet, men I vil gerne have vores hjælp til at få indretningen på plads og til at få et bedre overblik over processen frem til mål.

Vi bruger som regel 3 – 10 timer på denne rådgivning.

SKITSEFORSLAG

Skitseforslaget består hos os, af en mappe som sædvanligvis indeholder tegninger, beskrivelse, illustrationer, materialeliste, budget og tidsplan. Hvad mappen helt præcist indeholder er afhængigt af projektets karakter. Vi afstemmer skitseforslagets indhold med, hvad der giver mening i det konkrete projekt.

Skitseforslaget har til formål at give jer som bygherre en afklaring på, om ønsker og økonomi hænger sammen, og om jeres ønsker og drømme kan realiseres i forhold til sted og økonomi. Det giver jer kort og godt et grundlag for at træffe beslutning om at gå videre med projektet. Skitseforslaget kan desuden bruges som prospekt overfor jeres pengeinstitut i tilfælde af, at I skal indhente lån til projektet.

Det er i forbindelse med skitseforslaget, at projektændringer er billigst, hvilket også er årsag til, at vi råder vores kunder til at være særligt omhyggelige med at engagere sig, mens vi er i denne fase.

DISPOSITIONSFORSLAG

Der er ofte ændringer til skitseforslaget. Uanset om de er små eller store, bearbejdes disse i dispositionsforslaget.

I denne fase optegner vi desuden de vigtigste principdetaljer for projektet. Tit oplever vi, at nogle detaljer har stor indflydelse på det samlede udtryk for bygningen, hvilket gør det vigtigt at løse dem tidligt i processen.

Vi kigger på bygningens energiberegning, LCA-beregning, daglysforhold og lignende. Det sikrer at vi

Da de efterfølgende faser som omhandler myndighedsprojekt/projektering er her, hvor vi vil få udført eventuelle ingeniørberegninger, går vi først videre til denne fase, når I og vi er tilfredse med dispositionsforslaget, og I har godkendt det projekt, vi skal arbejde videre med.

MYNDIGHEDSPROJEKT

Denne fase er aktuel, hvis jeres projekt kræver byggetilladelse.

Hvis I udvider jeres boligareal, skal I forvente, at der skal søges om byggetilladelse.

Denne fase indeholder bl.a. ingeniørydelser så som statiske beregninger samt den endelige energiberegning, LCA-beregning og øvrig dokumentation der kræves for at søge om byggetilladelse.

Fasen indeholder herudover en højere detaljering af projektet samt et mere præcist budget.

Når myndighedsprojektet er udarbejdet, skulle vi gerne have nået dertil, hvor I som bygherre ikke har flere tilføjelser til projektet.

HOVEDPROJEKT

I denne fase udarbejder vi arbejdstegninger og -beskrivelser så vi har et entydigt materiale håndværkerne kan give tilbud på og arbejde ud fra. Projektmaterialet indeholder alle relevante oplysninger for projektets gennemførelse, således vi inden arbejdets opstart er sikre på, at vi har alt det med, som skal til, for at projektet kommer i mål

Vi indhenter tilbud fra en eller flere udførende hovedentreprenører, og rådgiver omkring kontraktindgåelse mellem jer og entreprenøren.

BESKRIVENDE TILBUDSLISTE

I del mindre sager laver vi dog ofte ’kun’ en beskrivende tilbudsliste, som vi fremsender til 1-2 entreprenører. Dette er for at gøre rådgivningen billigere – for ikke at skyde gråspurve med kanoner. Den beskrivende tilbudsliste udføres i stedet for hovedprojektet.

TILSYN, PROJEKTOPFØLGNING OG BYGGELEDELSE

Når byggeriet er i gang, følger vi med og foretager tilsyn, således vi kan sikre at jeres byggeri bliver, som det var meningen det skal.

Er der projektmæssige ændringer sørger vi for, at vores projektmateriale er opdateret, således der altid er et entydigt grundlag for entreprenøren at arbejde ud fra.

Vi udfører byggeledelse overfor en hovedentreprenør, der selv sørger for intern koordinering og fremdrift i processen. Vores byggeledelse består bl.a. i at sikre den rigtige udførelsesrækkefølge og den rigtige udførelsestidsplan, at entreprenøren overholder de aftaler der bliver indgået, at kontrollere fakturaerne før I betaler dem, så I ikke kommer til at betale for noget der endnu ikke er udført o. lign.

AFLEVERING

Vi kan tilbyde at forestå afleveringsforretningen, således fejl og mangler er udbedret inden i overtager det færdige byggeri.

Vi laver en grundig gennemgang af det udførte arbejde sammen med entreprenøren og udarbejder en mangelliste delt på fag og bygningsdele. Efter entreprenørens færdigmelding af mangeludbedring, besigtiger og godkender vi det færdige arbejde.

Hvis projektet kræver byggetilladelse, sørger vi for at udarbejde ’som udført’-tegninger (når projektet er færdigbygget) der viser det projekt der er blevet udført. Disse tegninger skal indsendes i forbindelse med ansøgning om ibrugtagningstilladelse.